Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

1278 cc9d 390
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
4338 440d 390
Reposted fromdrugs drugs viadead-inside dead-inside
4866 cde2 390
Reposted fromfungi fungi viadead-inside dead-inside
7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee vialarwyastralne larwyastralne

February 16 2017

1369 005f 390
Reposted fromstrangeee strangeee vialugola lugola
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
9415 ca5c 390
Reposted fromspecific-humor specific-humor viairmelin irmelin
5047 5cd4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
5046 037a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
1673 27ee 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
8722 c856 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
3950 84b9 390
Reposted fromnyaako nyaako viamissyseepy missyseepy
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
0135 1421 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
4321 4c7e 390
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viairmelin irmelin
8672 326f 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
2122 1889 390
Reposted fromerial erial viamorphine morphine
9890 61a5 390
Reposted fromverronique verronique viamorphine morphine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl