Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

eggmacguffin:

Photos That look Like Renaissance Paintings

9981 92f9 520

four men, one smoking - Dimitri Staszewski

9980 7658 520

brawling ukrainian politicians - Valentyn Ogirenko  

9979 9896 520

man painting with cat in foreground  - Reddit user Ktai_Arterion

9978 e490

 ted cruz Jason Reed

9977 836e 520

man lying in busy street - Joel Goodman

9976 44af 520

laughing man framed by grimy window - Leo Berne

9975 563c 520

woman baking in sunlight - Bas Uterwijk

9974 c4fa 520

bickering traders on a red couch - Adam Grey

sorry I left the tumblr tracking in, I'm tired...(6/8)

Reposted frompaket paket via0 0
1530 872b 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
3351 a3ff 390

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamissyseepy missyseepy
Reposted fromFlau Flau viamissyseepy missyseepy

November 03 2018

7325 d0a2 390

Reposted fromiblameyou iblameyou viatoniewszystko toniewszystko
7634 4b7f 390
Reposted fromnihilummm nihilummm viabylejaka bylejaka
6569 5475 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viapiehus piehus
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
2804 496d 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
8755 1096 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viainsanedreamer insanedreamer

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

October 23 2018

6204 5e5c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8992 4ec2 390
wrocławskie chodniki kryją tajemnice 
Reposted fromaskman askman viacholera cholera
Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako viacholera cholera
0346 c7e5 390
Reposted fromolaosa olaosa viacholera cholera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl