Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

5907 8326 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaMountainGirl MountainGirl
1228 c495 390
Reposted fromhagis hagis viaMountainGirl MountainGirl

February 16 2018

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaasylopath asylopath
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaasylopath asylopath
2176 c9dc 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
7209 45b6 390
Reposted fromblotind blotind viaasylopath asylopath
3140 9c83 390
Reposted fromexistential existential viapsychojunkie psychojunkie
2819 bc7f 390
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost

Zetrzyj z mojego ciała każdy inny dotyk. Zdejmij ze mnie te dłonie, które czuły je przedtem. Chce jedynie znać Twój delikatny dotyk. Tak idealny. Zabierz marne resztki wspomnień o życiu bez Ciebie.
0259 f9c4 390

sixpenceee:

Probably why beluga whales were mistaken as mermaids. (Source)

Reposted fromsimonsayer simonsayer viainsanedreamer insanedreamer
3028 8c97 390
Andrew Wyeth, Master Bedroom, 1965 Collection of Victoria Browning Wyeth
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacholera cholera
7001 03a1 390
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viairmelin irmelin
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk - "Bieguni"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

February 15 2018

wszystko się uda; wszystko się piersi; wszystko się oczy; i wszystko się brzuch
— pp
Reposted fromaviee aviee viadancingwithaghost dancingwithaghost

February 14 2018

Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaataliaboo ataliaboo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl