Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost viatoniewszystko toniewszystko
2778 36fe 390
Reposted fromFlau Flau viasadporn sadporn
3986 ebf9 390

weirdrussians:

Knights of the Round Table

Reposted frommythicwildcard mythicwildcard viasadporn sadporn
5906 a999 390

simply-sharon-tate:

Sharon Tate by James Silke, 1968

Reposted fromSuzi Suzi
5875 15d1 390

modbrother:

Paris, 1969 | Photo by Robert Doisneau

Reposted fromSuzi Suzi
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaanorexianervosa anorexianervosa
7962 df34 390
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
5576 fdab 390
Reposted fromdelgada delgada viairmelin irmelin
4118 812b 390
Reposted fromnickiminajvevo nickiminajvevo viasadporn sadporn
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viainsanedreamer insanedreamer
3986 7a2d 390
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaintihar intihar
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaintihar intihar
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viarealityisabitch realityisabitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl